Telefon 75 77 19765

Księgowość

Usługi księgowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Firma Taxrefund Sp. z o.o. oferuje usługi rachunkowo-księgowe osobom, które prowadzą działalność gospodarczą w Polsce.

1. Prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowca.

2. Sporządzanie pełnej dokumentacji rozliczeniowej zleceniodawcy z tytułu ciążących na nim obowiązków podatkowych.

4. Opracowanie i przygotowanie do księgowania otrzymanych dokumentów.

5. Sprawdzanie dokumentów dostarczanych przez zleceniodawcę pod względem rachunkowym i formalnym.

6. Sporządzanie deklaracji ZUS.

Zobacz:
Cenniki usług

Rozliczanie dochodów zagranicznych przed polskim urzędem skarbowym

Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce świadczy usługi za granicą, to zależnie od okoliczności takie dochody mogą podlegać opodatkowaniu w kraju lub za granicą.
W każdym przypadku dochody takie podlegają jednak zgłoszeniu polskiemu fiskusowi na załączniku PIT/ZG. Osobom, które uzyskiwały dochody zagraniczne w razie wątpliwości pomagamy ustalić (a niekiedy nawet wybrać) kraj opodatkowania dochodów oraz prawidłowo sporządzić roczne zeznanie podatkowe PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG.

Uwaga:
Jeśli zlecisz nam złożenie zagranicznego zeznania podatkowego otrzymasz 50% zniżki na wypełnienie deklaracji PIT 36 wraz z PIT ZG

czytaj więcej »

Czy wiesz że:

Obowiązki podatkowe osób osiągających dochody za granicą zależą od miejsca ich zamieszkania, rodzaju uzyskiwanych dochodów oraz regulacji zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli miejsce zamieszkania (nawet mimo długotrwałego pobytu za granicą) nadal pozostaje w Polsce, podatnik ma obowiązek z wszystkich dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym rozliczyć się w kraju.

Do dochodów zagranicznych należą m.in.:

dochody z pracy najemnej,
emerytury, renty,
dochody z działalności wykonywanej osobiście,
dochody z kapitałów pieniężnych,
z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą,
dochody z nieruchomości,
stypendia.

METODY ZAPOBIEGANIA PODWÓJNEMU OPODATKOWANIU

Umowy międzynarodowe mają pierwszeństwo przed polskim wewnętrznym prawem podatkowym. Przy rozliczaniu dochodów uzyskanych za granicą kluczowe znaczenie ma metoda unikania podwójnego opodatkowania, określona w umowie zawartej przez Polskę z państwem, w którym dana osoba uzyskała dochód.

W zależności od postanowień konkretnej umowy jest to:

metoda wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
metoda proporcjonalnego odliczenia (art. 27 ust. 9 i 9a oraz art. 30c ust. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Każda z tych metod oznacza odmienne konsekwencje podatkowe, dlatego też zawsze warto się upewnić co do postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Metoda wyłączenia z progresją

Metodę wyłączenia z progresją obecnie przewidują umowy, które Polska zawarła m.in. z następującymi państwami: Albanią, Austrią (od 1 stycznia 2009 r.), Chinami, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Indonezją, Irlandią, Japonią, Kanadą, Kuwejtem, Litwą, Łotwą, Niemcami, Norwegią, Portugalią, republiką Południowej Afryki, Rumunią, Słowenią, Słowacją, Ukrainą, Włochami oraz Wielką Brytanią i Północną Irlandią (od 1 stycznia 2007 r.).

Przy metodzie wyłączenia z progresją dochody uzyskane za granicą korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w Polsce, jednak dochody te trzeba uwzględnić przy obliczaniu stawki procentowej mającej zastosowanie do opodatkowania dochodów, które podatnik uzyskał w Polsce (np. z umowy o pracę, z umowy zlecenia, umowy o dzieło, renty rodzinnej, itp.). Oznacza to, że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w drugim państwie, jednak dla ustalenia podatku należnego od dochodu osiągniętego w Polsce, stosuje się stopę podatku obliczoną dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym w drugim państwie (art. 27 ust. 8 updof).

WAŻNE

Osoba, która uzyskała dochody za granicą podlegające rozliczeniu z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją, co do zasady, nie musi składać w Polsce rocznego zeznania podatkowego, jeżeli w naszym kraju nie osiągnęła dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Metodę proporcjonalnego odliczenia obecnie przewidują umowy, które Polska zawarła m.in. z następującymi państwami: Belgią, Finlandią, Islandią, Holandią, Kazachstanem, Rosją oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Metoda ta oznacza, że dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie (art. 27 ust. 9 updof).

WAŻNE

Osoba, która za granicą uzyskała dochody podlegające rozliczeniu z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia ma obowiązek złożyć w Polsce zeznanie podatkowe, nawet jeśli w naszym kraju nie uzyskała żadnych dochodów.