Telefon 75 77 19765

Zasiłki na dzieci

Zasiłek rodzinny w Niemczech - Kindergeld

O Kindergeld mogą występować osoby, których dochody podlegają w Niemczech nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wymaga to posiadania w Niemczech miejsca zamieszkania lub głównego miejsca pobytu, albo przynajmniej głównego źródła dochodu. Dowodem na to może być zaświadczenie o zatrudnieniu i zameldowaniu, ale może także być decyzja podatkowa wydana przez niemiecki urząd skarbowy. Taką decyzję otrzymuje każdy, kto złoży w Niemczech zeznanie podatkowe.

Kindergeld  wypłacany jest na dzieci, które:
• mają mniej niż 18 lat
• są starsze niż 18 lat, ale uczą się (granica wieku: do 25 lat)
• są starsze niż 18 lat i nie uczą się, ale poszukują pracy (granica wieku: do 21 lat)
• mają mniej niż 25 lat i przerwały naukę na okres 4 miesięcy

Niemiecki Kindergeld przysługuje na dzieci, które mieszkają na terenie Unii Europejskiej. Nie jest tutaj wymagane posiadanie przez dziecko obywatelstwa niemieckiego. 

Wysokość miesięcznego świadczenia Kindergeld nie zależy od wysokości dochodów rodziny, a jedynie od liczby dzieci i wynosi

na I i II dziecko 184 EUR miesięcznie

na III dziecko 190 EUR miesięcznie

na IV dziecko i dalsze 215 EUR miesięcznie

Aby uzyskać KINDERGELD należy wystąpić o to do niemieckiej instytucji Familienkasse. Rozpatrywania wniosku trwa kilka – kilkanaście miesięcy, podczas których niemiecki urząd (Familienkasse) sprawdza uprawnienia do świadczeń. W przypadku, gdy dzieci mieszkają w Polsce urząd kontaktuje się z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania w Polsce w celu potwierdzenia danych.

 

Zasiłek rodzinny w Holandii - Kinderbijslag

Wypłacając rodzicom zasiłek rodzinny rząd holenderski pokrywa częściowo koszty związane z wychowaniem dzieci. Prawo do holenderskiego zasiłku rodzinnego przysługuje osobom zamieszkałym lub zatrudnionym w Holandii, które mają dzieci w wieku do 18 lat. Zasiłek rodzinny jest wypłacany przez SVB. Aby uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego należy być ubezpieczonym z tego tytułu.

Wysokość holenderskiego zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. Na dziecko, które ukończyło 6 lat, przysługuje wyższa kwota świadczenia. Wzrasta ona ponownie w momencie ukończenia przez dziecko 12 lat. Z dniem 1 stycznia 2014 roku kwoty zasiłku rodzinnego nie ulegają zmianie. Poniższe kwoty obowiązują od lipca 2012 .

na dziecko od 0 do 5 lat – 191,65 EUR kwartalnie

na dziecko od 6 do 11 lat – 232,71 EUR kwartalnie

na dziecko od 12 do 17 lat – 273,78 EUR kwartalnie

czytaj więcej »

 

Tylko dobrze sporządzony, kompletny wniosek daje możliwość uzyskania wysokiego zasiłku!

Zgłaszając się do nas uzyskasz potrzebne informacje i zamówisz zestaw formularzy. Po ich podpisaniu i odesłaniu do nas my zajmiemy się resztą! Informacje i komplet formularzy do składania wniosku o Kindergeld można pobrać tutaj..

www.taxrefund.pl/druki/kindergeld.pdf

Zgodnie z unijnymi przepisami pracownik, który jest objęty ubezpieczeniem społecznym w Niemczech i w Holandii ma prawo otrzymać dla członków swojej rodziny świadczenia rodzinne. Ponieważ Polska przystąpiła do Unii Europejskiej przepisy unijne obejmują również Polaków. Nie ma przy tym znaczenia czy rodzina Polaka pracującego w tych krajach mieszka razem z nim, czy przebywa w Polsce.

Zasiłek rodzinny można otrzymać na dzieci:

- własne

- adoptowane

- wychowywane (np. starsze, pełnoletnie rodzeństwo wychowuje młodsze)

- dzieci współmałżonka (o ile mieszkają razem z wnioskodawcą)

- dzieci, które są wychowywane i utrzymywane w rodzinie jak własne. (o ile rodzice już nie pobierają zasiłku)

Firma Taxrefund Sp. z o.o.oferuje klientom pomoc w uzyskaniu świadczeń rodzinnych z Niemiec - Kindergeld oraz z Holandii - Kinderbijslag.

Zakres naszych usług obejmuje:

- pomoc w skompletowaniu dokumentów

- złożenie wniosku w odpowiedniej zagranicznej instytucji przyznającej świadczenia,

- monitorowanie przebiegu sprawy,

- odpowiedzi na zapytania urzędu dotyczące prowadzonej sprawy,

- w przypadku decyzji odmownej sporządzenie odwołania.