Polska deklaracja podatkowa PIT

Rozliczanie dochodów zagranicznych przed polskim urzędem skarbowym

Pracujesz za granicą a miejsce zamieszkania masz w Polsce? W  większości przypadków z dochodów z pracy najemnej za granicą należy rozliczyć się także w Polsce

Opodatkowanie dochodów z  pracy najemnej wykonywanej za granicą podlega regulacjom zawartym w  dwustronnych umowach w  sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce świadczy usługi za granicą, to zależnie od okoliczności takie dochody mogą podlegać opodatkowaniu w kraju lub za granicą.

W każdym przypadku dochody takie podlegają jednak zgłoszeniu polskiemu fiskusowi na załączniku PIT/ZG. Osobom, które uzyskiwały dochody zagraniczne w razie wątpliwości pomagamy ustalić (a niekiedy nawet wybrać) kraj opodatkowania dochodów oraz prawidłowo sporządzić roczne zeznanie podatkowe PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG.

Uwaga:
Jeśli zlecisz nam złożenie zagranicznego zeznania podatkowego otrzymasz 20% zniżki na wypełnienie deklaracji PIT 36 wraz z PIT ZG

Czy wiesz że:

Obowiązki podatkowe osób osiągających dochody za granicą zależą od miejsca ich zamieszkania, rodzaju uzyskiwanych dochodów oraz regulacji zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli miejsce zamieszkania (nawet mimo długotrwałego pobytu za granicą) nadal pozostaje w Polsce, podatnik ma obowiązek z wszystkich dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym rozliczyć się w kraju.

Do dochodów zagranicznych należą m.in.:

dochody z pracy najemnej,
emerytury, renty,
dochody z działalności wykonywanej osobiście,
dochody z kapitałów pieniężnych,
z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą,
dochody z nieruchomości,
stypendia.

METODY ZAPOBIEGANIA PODWÓJNEMU OPODATKOWANIU

Umowy międzynarodowe mają pierwszeństwo przed polskim wewnętrznym prawem podatkowym. Przy rozliczaniu dochodów uzyskanych za granicą kluczowe znaczenie ma metoda unikania podwójnego opodatkowania, określona w umowie zawartej przez Polskę z państwem, w którym dana osoba uzyskała dochód.

W zależności od postanowień konkretnej umowy jest to:

metoda wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
metoda proporcjonalnego odliczenia (art. 27 ust. 9 i 9a oraz art. 30c ust. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Każda z tych metod oznacza odmienne konsekwencje podatkowe, dlatego też zawsze warto się upewnić co do postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Metoda wyłączenia z progresją

Metodę wyłączenia z progresją przewidują m.in. umowy zawarte z: Albanią, Belgią, Chinami, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Finlandią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Indonezją, Irlandią, Japonią, Kanadą, Kuwejtem, Litwą, Łotwą, Niemcami, Norwegią, Portugalią, Republiką Południowej Afryki, Rumunią, Słowacją, Szwecją, Tunezją, Turcją, Ukrainą, Wielką Brytanią oraz Włochami

Przy metodzie wyłączenia z progresją dochody uzyskane za granicą korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w Polsce, jednak dochody te trzeba uwzględnić przy obliczaniu stawki procentowej mającej zastosowanie do opodatkowania dochodów, które podatnik uzyskał w Polsce (np. z umowy o pracę, z umowy zlecenia, umowy o dzieło, renty rodzinnej, itp.). Oznacza to, że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w drugim państwie, jednak dla ustalenia podatku należnego od dochodu osiągniętego w Polsce, stosuje się stopę podatku obliczoną dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym w drugim państwie (art. 27 ust. 8 updof).

WAŻNE

Osoba, która uzyskała dochody za granicą podlegające rozliczeniu z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją, co do zasady, nie musi składać w Polsce rocznego zeznania podatkowego, jeżeli w naszym kraju nie osiągnęła dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Metodę odliczenia proporcjonalnego przewiduje się m.in. w umowach zawartych z: Austrią, Holandią, Kazachstanem, Rosją, Słowenią i Stanami Zjednoczonymi.

Metoda ta oznacza, że dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie (art. 27 ust. 9 updof).

WAŻNE

Osoba, która za granicą uzyskała dochody podlegające rozliczeniu z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia ma obowiązek złożyć w Polsce zeznanie podatkowe, nawet jeśli w naszym kraju nie uzyskała żadnych dochodów.