Soforthilfe Corona Zuschuss

Soforthilfe Corona Zuschuss – federalny program szybkiej pomocy dla przedsiębiorstw w Niemczech 

 

Kto może ubiegać się o środki z tego programu?
– Firmy jednoosobowe (osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą bez
zatrudniania pracowników)
– Wykonawcy wolnych zawodów
– Małe przedsiębiorstwa (także stowarzyszenia) zatrudniające do 10 pracowników (w
przeliczeniu na pełne etety) posiadające siedzibę firmy lub oddział na terenie
Republiki Federalnej Niemiec i zarejestrowane w niemieckim urzędzie skarbowym.

Na co są przeznaczone środki z programu pomocowym?
Środki z programu Soforthilfe Corona stanowią dotację państwową i mogą być przeznaczone
na pokrycie nakładów finansowych wnioskodawcy na utrzymanie działania firmy jakie musi
on ponieść w kolejnych 3 miesiącach w tym w szczególności
– Wydatków na najem i dzierżawę w związku z prowadzeniem działalności
– Raty leasingowe
– Koszty osobowe zatrudnionych pracowników o ile nie są one pokrywane przez
świadczenia na podstawie przepisów o skróconym czasie pracy
Warunkiem jest, że bieżące przychody wnioskodawcy uzyskiwane z prowadzonego
przedsiębiorstwa nie są wystarczające na pokrycie w/w wydatków. Środki pomocowe z
programu Soforthilfe Corona są adresowane wyłącznie do przedsiębiorstw, które wskutek
pandemii Koronawirusa w sposób niezawiniony znalazły się w sytuacji zagrażającej
egzystencji lub popadły w poważne trudności płatnicze.
Środki pomocowe nie są przeznaczone na kompensację zmniejszonych obrotów lub
utraconych dochodów właścicieli przedsiębiorstwa, na ich wydatki prywatne ani na
pokrywanie osobistych kosztów utrzymania lub składek ubezpieczeniowych, a także
wynagrodzenia osób zarządzających przedsiębiorstwem. Celem programu jest wyłącznie
pomoc w przezwyciężeniu kryzysu płynności finansowej przedsiębiorstwa i środki pomocowe
mogą być przeznaczane wyłącznie na wydatki firmowe.

Ile wynosi wsparcie?
Wysokość wsparcia z programu Soforthilfe wynosi:
– do 9.000 Euro dla wnioskodawcy zatrudniającego do 5 pracowników*
– do 15.000 Euro dla wnioskodawcy zatrudniającego do 10 pracowników*
*ilość pracowników należy ustalić w przeliczeniu na wymiar pełnych etatów w stosunku
rocznym. Pracownicy niepełnoetatowi i sezonowi są liczeni w stosunku ułamkowym.

 

Jak należy ubiegać się o środki?
Należy złożyć wniosek w jednej z niemieckich instytucji finansowych (środki są rozdzielane
w poszczególnych Landach przez regionalne banki rozwoju).

 

Więcej informacji pod numerem tel. 516 693 268