Termin składania zeznań podatkowych w Niemczech za 2020 rok został przedłużony.

Z powodu pandemii termin składania zeznań podatkowych w Niemczech za rok 2020 został przedłużony do 31.10.2021.
Termin ten dotyczy podatników, którzy są zobowiązani do złożenia deklaracji podatku dochodowego.

Obowiązek złożenia deklaracji podatku dochodowego ciąży między innymi na podatnikach, którzy:

* na Lohnsteuerbescheinigung mają wpisane kwoty wolne od podatku;
* pozostają w związku małżeńskim lub mieszkają w zarejestrowanym związku partnerskim osób tej samej płci i wybrali kombinację klasy podatkowej 3 i 5 lub klasę podatkową 4 z faktorem lub jeśli jeden z partnerów ma klasę podatkową 6;
* otrzymali więcej niż 410 euro zasiłków zastępujących wynagrodzenie, takich jak zasiłek dla bezrobotnych,
zasiłek chorobowy lub zasiłek z tytułu pracy w skróconym wymiarze czasu pracy;
* mają dodatkowy dochód przekraczający 410 euro, na przykład dochód z wynajmu;
* obowiązek złożenia zeznania podatkowego dotyczy również emerytów, na przykład jeśli ich dochód do
opodatkowania przekracza podstawową kwotę wolną od podatku w wysokości 9408 euro na 2020 rok.

Źródło:https://www.mf.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/abgabefrist-fur-steuererklarungen-fur-das-jahr-2020-wird-verlangert-201830.html